Yeni Cevap  Konuyu Gönder 
 
Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İLKOKUMA YAZMA
05-06-2008, 08:03 PM
Mesaj: #1
İLKOKUMA YAZMA
--------------------------------------------------------------------------------
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ
Bilinmesi gereken önemli nokta literatürde farklı özellikleri içeren pek çok yöntemin varlığıdır.
 ‘Öğrencinin ön bilgilerinden hareketle yeni bilgileri yapılandırması” görüşünü temele almıştır. Sesler anlamsız bir şekilde değil; öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmiş ve bir sonraki aşamada anlamlı bir bütüne varması amaçlanmıştır.(Yapılandırıcı Yaklaşım)
Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri

• İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır.
• İlk okuma-yazma öğretimi boyunca okuma ve yazma birlikte sürdürülmektedir. Okunan her öge yazılmakta; yazılanlar da okunmaktadır. Yazı öğretiminde, öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ

 Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme, kelimeleri doğru yazma vb.) katkıda bulunmaktadır.
 Okuma-yazma öğretiminde ilerleme, kolaydan zora doğru belirli bir sıra içinde yürütülmektedir.
 İlk okuma-yazma öğrenmeye yeni başlayan öğrencinin dikkat düzeyine uygun bir yöntemdir. Ses Temelli Cümle Yöntemi öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin dikkat düzeyinin gelişimine katkıda bulunmaktadır
 Yöntemin bir gereği olarak ilk okuma-yazma öğretiminde ses, harf, hece, kelime, cümle ve metin oluşturma sırası izlenmektedir. Bu süreç, öğrencinin cümle kurma ve metin oluşturma becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.
 Öğrenciler hece, kelime, cümle ve metin oluşturma sürecine bizzat katıldıklarından bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını geliştirici olmaktadır.
 Bu yöntemle ilk okuma-yazma öğretiminde, çok sayıda hece, kelime, cümle ve metinlerle çalışılmaktadır. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini engellemekte; tam tersine, cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. Böylece öğrencilerin anlama düzeyleri gelişmektedir.
 Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.
 Öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varması sağlanmakta; öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunulmaktadır.
 Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını kolaylaştırmaktadır.
 Öğrenciler yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin birleştirilmesiyle konuşmanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.
 Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır.
 Öğrencilerin ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde bireysel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır.


Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri
İlk okuma-yazma öğretiminde;
 Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.
 Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir.

Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri
Oluşturulacak hecelerde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmelidir.
 Kolay okunması.
 Dilde kullanım sıklığına sahip olması.
 Anlamının açık ve somut olması.
 Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.).
 İşlek hece yapısına sahip olması.
 Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.
 İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.
 Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.
 Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir.
 Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.
 Öğrenci defterlerine yazma.
 Okuma ve yazılanları sergileme.
 Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Aşamaları
 Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne göre ilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir:
 İlk okuma-yazmaya hazırlık
 İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme
 Sesi hissetme ve tanıma
 Sesi okuma ve yazma
 Sesten, heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
 Metin oluşturma
 Okuryazarlığa ulaşma
Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
 İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir.

 Kesintisiz olması, soldan sağa yazı yönünü destekler.

 Akıcı ve süreklilik ifadeye yansımakta, düşüncelerin ve dolayısıyla konuşma ve yazmanın sürekliliğini desteklemektedir.

Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
 Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.

 Bitişik eğik yazı alışkanlığı farklı karakterde yazılmış metinleri okumada bir problem çıkarmamaktadır.

 Öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
 Öğrenciler bitişik yazı harflerini yazmakta bir sorunla karşılaşmamakta, bu yazıdan zevk almaktadırlar.

 Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler.

İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık ,
Okul açılmadan önce
• Öğretmenin hazırlığı
• Öğrencinin hazırlığı
• Ailenin hazırlığı
• Öğretmenin hazırlığı
Psikolojik yönden hazırlık
• İş doyumu sağlayabilmek için her öğretmen kendini başarılı olmaya mecbur hissetmektedir.
• Mesleki tecrübeleri ve kıdemleri ne olursa olsun ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili çeşitli kaygıları vardır.

Öğretmenin hazırlığı

• Kaygılarını yok etmenin yolu başarılı olacağına dair inanç ve benlik algısının yüksek tutulması,
• Bunun kazanılabilmesi için diğer hazırlıkların yerinde ve zamanında yapılması, çocuk gelişimi ve çağın özellikleri, ilkokuma yazma öğretim sürecini ve uygulamalarını iyi bilmesi gerekir.
Öğretmenin hazırlığı
 Mesleki yeterlilik yönünden hazırlık
• Etkili öğretmen mesleki yeterlilikleri yönünden erişi düzeyi yüksek öğretmendir.
• İlkokuma yazma ve diğer derslerde uygulayacağı çağdaş öğretim modellerini (Tam öğrenme,çoklu zeka kuramı, yapılandırmacı öğrenme) iyi bilmelidir.
Öğretmenin hazırlığı
• İlkokuma yazma öğretiminde oyun ve eğitici drama tekniklerini uygulamasını beceri haline getirmelidir.
• Yıllık planını zamanında ve kendisi yapmalıdır.
• Etkinliklerini kendisi hazırlamalıdır.
Öğretmenin hazırlığı
• İlkokuma yazma dönemi çocuğun gelişim özelliğini iyi bilmelidir.
• Alanına hakim olmalıdır.
• Derse hazırlığı ve planlarını kendisi hazırlamalıdır.
• Konunun özelliğine göre öğretim stratejilerini,yöntem ve teknikleri doğru seçmelidir.
Öğretmenin hazırlığı
• İletişimi açık, seviyeye uygun ve net olmalıdır.
• Sınıf yönetimi becerisi yüksek olmalıdır.
• Öğrencilere eşit ve adil davranmalıdır.
• Unutmamak için verdiği sözleri yazmalıdır.
• Sorunları ne olursa olsun sınıfta olumsuz hava estirmemelidir.
Öğretmenin hazırlığı
 Eğitim materyalleri yönümden hazırlık
• Bilgisayar, VCD , kasetçalar, Flim, CD, kitap, resimli hikaye, resim, grafik, tablo, bilgisayarda hazırlanmış sunular,
• Okuma yazma öğretiminde ve diğer derslerin öğretiminde kullanılacak çocukların beğendiği şiir, şarkı, türkü, ront, tekerlemeleri öğrenir ve bunlarla ilgili dokümanları toplar.
Ailenin hazırlığı
• Çocuğunu tanıması ve öğretmeni doğru bilgilendirmesi
• Çocuğunun okula karşı olumlu tutum geliştirmesi konusunda yardımcı olması,
• Öğretmenle işbirliğine açık olmalıdır.
• Çocuğa okula ve öğretmene güvenmeli bu güvenini çocuğa hissettirmelidir.
• İhtiyaçlarını zamanında ve uygun olanlarından karşılamalıdır.
Öğrencinin hazırlığı
 Psikolojik yönden hazırlık
• Okula kaydolduktan sonra kaygı düzeyi yükselebilir, yetersizlik hissedebilir, öğretmen ve okuldan korkabilir,
• Velilerin çocuklarına okulu sevdirmek ,okula severek gitme azmine kavuşturmak, öğrenmeye isteklendirmek,onu yüreklendirmek gerekir.
Öğrencinin hazırlığı
 Fiziksel hazırlık
• Ailenin çocuğunu tanıması, küçük kaslarının gelişimini bilmesi , el göz uyumu konusunda (Kas koordinasyonu) geliştirici çalışmalar yaptırabilir.
• Hamur yoğurtma, top atıp tutma, kesme yapıştırma, boya yaptırma gibi çalışmalarına ortam hazırlar ve yardımcı olmalıdır.
İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık Okul açıldıktan sonra
• Dinlemeye hazırlık
• Okumaya hazırlık
• Yazmaya hazırlık
OKUL AÇILDIKTAN SONRA
 Dinlemeye Hazırlık
• Dinleme kurallarını öğrencilerle belirleyiniz
• Dinleme eğitimi araç parçaları seviyeye uygun seçilmelidir,
• Kısa anlaşılması kolay, içinde karşılıklı konuşmaların bulunduğu,metinler canlandırma gibi okunmalıdır.

1-Dinlemeye Hazırlık
• Dinlenen metinler üzerinde konuşmalarına ve tartışmalarına imkan verilmelidir.
• Dinlemede motivasyonu sağlayıcı açıklamalar yapmalıdır.
• Okuma kesilmemeli, dinlemeyenler beden dili ile uyarılmalıdır.
• Dinleme becerisi kazandırma çalışmaları öğretmenin mesleki erişi düzeyi ile yakından ilgilidir.
2- Okumaya hazırlık
 Öğrenilmiş çaresizlikler keşfedildiğinde, kazanılmış umuda çevirmenin yolları aranmalıdır.
 Doğru oturuş öğretilmelidir.
 Kitap tutma açma öğretilmelidir.
 Serbest ifade güçleri desteklenmelidir.
 Okumaya özendirilmelidirler.

Görselleri Okuma’ya hazırlık
 Gördüğü resimleri tanıma ve diğerlerinden ayırt etme,
 Görsellerdeki ayrıntıları anlatma,
 Söylenen kelime veya cümleci görselde karşılığını bulma
 Sorulan bir soruyu görsele bakarak cevaplama,
 Görselden kısa bir hikaye oluşturabilme,
 Görselden yararlanılarak oluşturulan hikayedeki kişi,yer ve zaman hakkında konuşturulmalı,
 Görselin renklerini ayırabilmesi istenmeli,
 Görsel, bir cümle ile özetlenmelidir.
Sınıf Araç Gereçleri Ve Araç Gereçlerini Tanıtma
 Sınıftaki tüm araç gereçlerin adı, kullanılış biçimi, ne işe yaradığı, nasıl korunacağı ve temiz tutulması öğretilmeli,
 Çantası ve çantasındaki tüm eşyaların kullanılması, ne işe yaradığı , nasıl kullanılacağı, temiz tutulması gerektiği ve nasıl korunacağı öğretilmelidir.
Öğrencileri Tanıma ve Kayıtlara İşleme
 Öğrenci ruhsal dosyasına veya Öğrenci Tanıma defterine
 Aile ile ilgili bilgiler,
 Öğrencinin okula gelmeden önceki zamanı
 Duyu organlarının sağlığı,
 Belirgin engelleri,
 İlgileri,
 Öz bakım becerileri ve problemleri,
Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini Geliştirme Çalışmaları
 Yoğurma biçimlendirme çalışmaları, (Plastik hamur, çam macunu, çamurla)
 Yırtma, kesme yapıştırma çalışmaları,
 Boncuk dizme veya bloklarla kule veya örüntü yapma
 El kol ve parmaklarla spor ve egzersiz yapma

3- Yazmaya Hazırlık
 Yazmaya hazırlık olarak el hareketleri, boyama, kalem tutma, serbest çizgi çalışmaları verilmektedir.
 1. El hareketleri: Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kasları geliştirilmelidir. Bu çalışmalarla öğrencilerin kas esnekliği sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:
 Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. Örneğin, “sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak...” şarkısının söylenmesi.
 Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur, şiddetli yağmur, gök gürültüsü taklitleri).
 Direksiyon çevirme hareketiyle sağa ve sola doğru dönüşler yapma.
 Elma, armut toplama veya parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yapma.
 2. Boyama: Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir.

 3. Kalem tutma: Kalem tutmanın ilk okuma-yazma öğretimi açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öğrencilerin bu aşamada edinecekleri alışkanlıklar ömür boyu sürmektedir. Öğrencinin, kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir. Bunu önlemek için öğretmen, her öğrencilerin kalem tutuşunu gözlemleme kalemi doğru tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlamalıdır.


 4. Serbest çizgi çalışmaları: Serbest çizgi çalışmaları bitişik eğik yazıya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Öğrencilere çeşitli resimler yaptırılır. Yapılan bu çalışmaların çevrede görülen ve bilinen varlık ve nesnelerden örneklendirilmesi öğrencinin çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması bakımından önemlidir. Bu aşamada şu çalışmalar yapılabilir:
Karalama (kuş yuvası, çember, bulut yapma).
Sürekli ve eğik çizgiler çizme (dalga, yılan, halat vb.)
 5. Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları, harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir.


Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları
 Parmakla yazma çalışmaları,
 Boyama çalışmaları,
 Tebeşir veya tahta kalemi kullandırma,


 Küçük kasları hazırlama
 Elma, armut toplama taklidi yapma
 Direksiyon çevirme taklidi yapma
 Parmak uçları ile koşan at taklidi yapma (yavaş, hızlı, çok hızlı)
 Çizgisiz kağıtlar üzerine keçeli kalemlerle, kalın uçlu boya kalemleriyle çizdirebilirsiniz.
 Çizgi çalışmaları sırasında kalem tutuşlarını gözleyiniz.
 Kalem tutma
 Karalamalar yapma
 Çember çizme
 Tekerlek yapma
 Kuş yuvası yapma
 Labirent bulmacada yolu çizerek takip etme
 Geniş satır aralıklarına veya çizgisiz kağıtlara bu çizgileri çizdirebilirsiniz. Bu çizgileri çok fazla yinelemeyiniz. İki sayfa tutacak biçimde bu çalışmalara yer ayırabilirsiniz.
 Düzenli çizgiler çizme
 Yılan kıvrımını çizme
 Yanyana tepeler çizme
 Deniz dalgası çizme

Yazmaya Hazırlık
 Yazma eylemi hem bilişsel hem de devinsel (Psikomotor) beceri geliştirme düzeyine ile yakından ilgilidir,
 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin bir birinden farklı olması doğaldır,
 Okul öncesi , anne babanın bilinç düzeyi , öğrencinin kişisel yetenekleri bu farkı yaratır.
 Öğrencilerin el tercihlerine müdahale etmeyiniz !
 Yazı yönünü önce büyük kaslarla yapınız,
 Doğru kalem tutma alıştırmaları yatırınız.
 Çizgisiz beyaz kağıtlara serbest karalama yaptırınız. Boyama kitapları kullanılabilir.

Çizgi Çalışmaları
 Serbest çizgiler ,
 Düzenli çizgiler köprü , yılan, dalga, halat
 Yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru, eğriler çizdiriniz.
 Eğrilerden oluşan kenar süsleri yaptırınız.
 Çizilecek şekil ve cisimleri mümkünse öğrencilere gösteriniz dokunmalarına izin veriniz.
Çalışma 1: Parmaklarımızla belirtilen yoldan giderek, sayfanın başındaki hayvanları sondaki yuvalarına kavuşturalım.

Çalışma 2-3: Parmaklarımızla belirtilen yoldan giderek, tavşanı havuca, fareyi peynire kavuşturalım.

Çalışma 4:
1. Baştaki meyveye benzeyeni bulalım.
2. Sondaki ile aynı sayıda olanı bulalım.
Çizgi Çalışmaları
 Çizdiği çizgiler üzerinde konuşmalarını sağlayınız.
 Şekilleri havada, sırada, avuç içinde , kum masasında ve tahtada yaptırınız,
 Defterlerine ölçülü yazdırınız.
 Çizgi çalışmalarının çizgi aralarına doğru yapıldığını denetleyin.Temel Çizgi Çalışmaları
 Noktaları sağdan sola doğru kalemi kaldırmadan birleştir.
 Noktaları yukarıdan aşağıya doğru kalemi kağıttan kaldırmadan birleştir.
 Noktaları sola eğik olarak kalemi kağıttan kaldırmadan birleştir.
 Noktaları sağa eğik olarak kalemi kağıttan kaldırmadan birleştir.
 Çocuk eve gitmek istiyor. Soldan sağa doğru noktaları birleştirerek çocuğu eve götür.
 Topu yukarıdan aşağıdaki noktaya götür.
 Kuşu noktaları birleştirerek ağaca götür.
Hazırlık ve Çizgi Çalışmaları ne Kadar Sürmeli ?
 Öğrencilerimizin geçmiş yaşantıları ve sınıfın hazır bulunuşluk düzeyi belirleyecektir bu zamanı,
 En az on eylemli iş günü en çok yirmi eylemli iş günü olmalıdır.
Kurallarının Belirlenmesi
 Sıkı kontrol ve sınırlı hareket imkanı (Emir bekleyen,nazik ,kurallara uyan , Ancak; sessiz ,ürkek,içe kapanık, kendini ifade etmede zorlanan tipler doğar)
 Sınırsız hoşgörülü davranma (doğruyu ve yanlışı ayıramayan,sınırsız özgür olduğunu düşünen ,saldırgan, düzensiz)
Kurallarının Belirlenmesi
 Kararsızlık ve tutarsızlık gösterme; (nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bilememe)
 Yetki, ilgi ve güven verme; kendi sınırlılıkları içinde yetkilendirme, baskı kurmadan ilgilenme, kendine güvendiğini hissettirme,
Öğrencilerle İletişim
 İsimleri ile hitap etme,
 Türkçemizin doğru ve etkili kullanıldığı,
 Açık, net ve anlaşılır seviyeye uygun,
 ‘Evet-hayır’ı gerektirmeyen açık uçlu,
 Nezaket kurallarını da kapsayan,
 Düşünme süresi verilmiş, cevabı mutlaka dikkatle dinlenen,

Sınıf –Okul Kurallarının Belirlenmesi
 Kendileri ile birlikte demokratik, ikna ederek belirleme, güvene dayalı, eşit uygulanan, oto kontrolü geliştiren esneklikte, yaş ve gelişim özelliklerine uygun, düzeni sağlayıcı, sade anlaşılır olması gerekir.
Okuma Yazma Çalışmalarına Başlama
 Sesi Hissetme ve Tanıma
 Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır:
 Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.
 Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır (Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.).
 Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek öğrencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).Sesi Okuma ve Yazma

Sesin yazıdaki sembolü olan harflerin yazdırılmasında şunlara dikkat edilmelidir:
 Öğretmen bu harfin nasıl yazıldığını tahtada göstermeli ve harfi öğrencilerle birlikte okumalıdır.
 Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden ok yönünde yazma çalışması yaptırılarak öğrenciler harfin yazılışına hazırlanmalıdır.
 Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.
 Öğrenciler dört çizgi, üç aralıktan oluşan satır aralarına harfleri yazmalı; öğrencilerin yazdıklar harflerin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.
 Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f ) harflerden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır.
 Seslerin(harflerin) öğretiminde alfabedeki sıralama değil; aşağıda verilen sıralama ele alınmalıdır. Bu sıralamada Türkçenin ses yapısı, harflerin yazım kolaylığı, anlamlı hece ve kelime üretmedeki işleklik dikkate alınmıştır. Ayrıca, bu gruplardaki bazı seslerin (harflerin) yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ancak bu düzenleme Türkçe Öğretim Programı’nın anlayışına, tematik yaklaşıma ve ses temelli cümle yöntemine uygun olmalıdır.
 Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.
 Bitişik eğik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.
 Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.
 Bitişik eğik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır.
 Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel
 Bitişik eğik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez.
Örnek : A N K A R A

 Rakamlar matematik dersi programı ile bağlantılı olarak birinci ses grubundaki ses öğretimi tamamlandıktan sonra aşamalı olarak verilmeye başlanmalıdır.

ZAMANLAMA NASIL OLMALI ?
 İlk okuma yazma öğretiminde, ilk iki haftanın (veya öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi düşükse üç haftanın ) hazırlık çalışmalarına (genel hazırlık, okumaya ve yazmaya hazırlık, boyamalar, düzenli, düzensiz çizgi çalışmaları, okula uyum çalışmaları vb) ayrılması, sürecin sıkıntısız gitmesini sağlar.
 3. haftadan itibaren “e” sesinin verilmesi önerilmektedir.
 Ayrıca ilk iki grupta haftada en fazla 2, ikinci gruptan sonra ise haftada en fazla 3 ses öğretilmelidir.


Okuma Metinleri

 Ses grupları verildikten sonra önceki ses grupları ile beraber okuma metinleri okunup yazılması ve panolarda sergilenmesi öğrenmede daha kalıcılığı sağlayacaktır.
Öğretim İlkeleri
 Öğrenciye görelik
 Bilinenden bilinmeyene
 Yakından uzağa
 Açıklık
 Somuttan soyuta

Kaçınılması gereken davranışlar
 Evet-hayır cevaplı sorular sorulmamalıdır.
 Toplu cevap istenmemelidir.
 Açık uçlu sorular sorulmalıdır.
 Okuma ve yazma çalışmalarında anlamsız hece ve kelimeler üzerinde hiç durulmamalıdır.
 Hece tablosu kesinlikle kullanılmamalıdır.
Değerlendirme
 Çalışma kitabında verilen boşlukları doldurma
 Resimleri anlatma
 Resimleri yazı ile anlatma
 Bulmacaları doldurma
 Drama yapma

Değerlendirme formları
1-Yazma becerisi izleme
2-Sesleri kavramayı izleme formu
3-Okuma becerisi izleme formu
4-İlkokuma-yazma öğretim sürecini değerlendirme formu

Ses (Harf) Grupları
Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme, hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:
 Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerle ilgili hecelere ulaşılmalıdır.
 Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.
 Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.

 Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilmeli bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.
 Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden; özel adlarda cümle başlarında büyük harf yazımı ve kullanımından eş zamanlı olarak yaralanılmalıdır.
 Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.
 Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime, cümleler okunmalı ve yazılmalıdır.

Metin Oluşturma
 Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazmaya ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.
e E sesinin verilişi
 Dikkat çekme
 Güdüleme Hedeften haberdar etme
 Geçiş,
 Şarkı türkü tekerleme (e e bebeğime e e e şarkısı)
 Oyun ve drama
 e sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar
e E sesinin verilişi
 Yazılan e sesinin gösterilmesi
 e sesinin tahtaya yazılması
 Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
 Deftere yazılması,
 Kontrol, yardım ve düzeltme
 Gösterilen resimlerden adında e sesi olanları bulma
 Toplam 2 ders saati
E ,e sesinin verilişi
E bebeğime e,e
Götüreyim seni eve
Yatırayım dizlerime
Öpeyim seve seve
E bebeğime e,e
E bebeğime e,e
E ,e sesinin verilişi
Eve geldi Emine
Hem de sevine sevine
Koydular önüne fasulye
Elleriyle seçe, seçe

E ,e sesinin verilişi
E ,e sesinin verilişi

 e harfinin yazılışı
 E harfinin yazılışı


l ,l L sesinin verilişi
 Dikkat çekme
 Güdüleme Hedeften haberdar etme
 Geçiş,
 Şarkı türkü tekerleme (sesli şarkı veya tekerleme)
 Oyun ve drama
 l sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar
l L sesinin verilişi
 Yazılan L sesinin gösterilmesi
 l sesinin tahtaya yazılması
 Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
 Deftere yazılması,
 Kontrol, yardım ve düzeltme
 Gösterilen resimlerden adında l sesi olanları bulma
 Toplam 2 ders saati
l L sesinin verilişi
Ellerinde ellerin,
Hiç solmasın güllerin
Ne de güzel söylersin
Ne tatlıdır dillerin
l L sesinin verilişi
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

 Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l L sesinin verilişi
 e
 el
 l
 Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur.

ele
el ele, el ele
a sesinin verilişi

a A sesinin verilişi
 Yazılan a sesinin gösterilmesi
 a sesinin tahtaya yazılması
 Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
 Deftere yazılması,
 Kontrol, yardım ve düzeltme
 Gösterilen resimlerden adında a sesi olanları bulma
 Toplam 2 ders saati

A a sesi ile hece çalışması
Al al al al ala ala
La la la la lal lal lal
Ela ele elle
al Ela al
Ela el al , el al Ela
Ela el al, Ela ala al
A a sesi ile hece çalışması
Ela lale al
Al Ela al
Ela lale al lale al
Lale al lale
Ela Lale el ele
Lale Ela el ele
t T sesinin verilişi
 Dikkat çekme
 Güdüleme Hedeften haberdar etme
 Geçiş,
 Şarkı türkü tekerleme , şiir
 Oyun ve drama
 t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar
T t sesinin verilişi
 Yazılan t sesinin gösterilmesi
 t sesinin tahtaya yazılması
 Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması,
 Deftere yazılması,
 Kontrol, yardım ve düzeltme
 Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma
 Toplam 2 ders saati

Sevgi ve Bilgi Paylaştıkça Büyür
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul
Bu mesajı alıntı yap
Yeni Cevap  Konuyu Gönder 


Foruma Git:

özel eğitim dil terapisi zihinsel engelliler engelli eğitimi otizm spor zeka gelişimi müzik terapi otistik Engelliler Spor Sanat Yaşam Merkezi